Rabu, 14 Januari 2009

boikot israel

Fatwa: Wajib Memboikot Barang-barang dan Produk-produk Amerika dan Israel

Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan hamba-hamba-Nya memerangi orang-orang kafirdengan jiwa dan hartanya. Allah telah memberikan kabar gembira kepada mereka kemenangandan kemuliaan,

Dia berfirman,Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan)tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka,serta melegakan hati orang-orang yang beriman. (Qs. At Taubah, 9: 14).

Konsep Rekacipta Islam

       Inteklektual Islam dahulukala berpegang kepada Prinsip Tauhidik dalam usaha mereka mencari dan mengkaji ilmu pengetahuan. Kesetaraan antara tradisi keilmuan dan mentauhidkan Allah SWT menjadikan satu aduan harmoni penjanaan teknologi. Dalam pada itu konsep rekacipta yang seimbang, mesra alam dan bermanfaat membuatkan peralatan dan ciptaan mereka menjadi sumber inovatif para intelektual baru dari barat khususnya.
       Oleh itu suka saya menghuraikan prinsip-prinsip rekacipta islam. Secara khususnya ianya dibahagikan kepada beberapa karakteristik:

1. Kesatuan
2. Kesetaraan mikrokosmos dan makrokosmos
3. Manfaat kepada orang ramai dan praktikal
4. Kawalan
5. Keseimbangan dengan Alam Sekitar dan Sistem Ekologi